Friday, August 19, 2016

Mycom

ประชาคมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกา

U.S. Intelligence Community (IC)
มาดูกันว่าหน่วยข่าวกรอง หรือประชาคมข่าวกรองของประเทศที่เป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา เขามีหน่วยงานด้านการข่าวกรองอะไรบ้าง ที่น่ารับรู้หรือน่าสนใจ
ถ้าพูดถึงงานข่าว หลายๆ คนอาจจะคุ้นชื่อและได้ยินชื่อของหน่วยงานนี้บ้างคือ CIA
มาจากคำเต็ม
The Central Intelligence Agency (CIA) หน่วยข่าวระดับโลก ที่มีสายข่าวกระจายอยู่ทั่วโลก โดยรวบรวมข่าวสารทุกชนิด เพื่อทำการผลิตข่าว ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปยันเรื่องใหญ่ๆ ที่อเมริกันจะชอบสอดรู้เห็นและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติตนอยู่เสมอ โดยวิธีการรวบรวมข่าวของหน่วย CIA ใช้คนที่เป็นแหล่งข่าวหรือสายข่าวให้เป็นหลัก เสริมด้วยเทคโนโยลีในการรวบรวมข่าว ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติการแบบลับหรือปกปิด เพื่อส่งผลกระทบต่องานด้านการเมือง เศษรฐกิจ สังคมและจิตวิทยา ของประเทศต่างๆ โดยที่ไม่เปิดเผยตัวตน

3 หน่วยข่าวภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ Department of Defense (DoD) - หน่วยข่าวเพื่อความมั่นคงของชาติ the National Security Agency (NSA),สำนักรวบรวมข่าวแห่งชาติ the National Reconnaissance Office (NRO), และสำนักข่าวกรองภูมิสารสนเทศแห่งชาติ the National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) - ซึ่งทั้ง 3 หน่วยนี้ ใช้งบประมาณประจำปีของประเทศไปจำนวนมาก เพื่อทำงานด้านข่าวและความมั่นคงของประเทศ หน่วยข่าวอย่าง NSA รับผิดชอบรวบรวมข่าวสารที่ใช้เครื่องมือสื่อสารในการรวบรวม ส่วนหน่วย NRO จะเน้นพัฒนาระบบดาวเทียมสอดแนบ เพื่อเก็บและรวบรวมงานด้านการข่าว ส่วนหน่วย NGA จะเตรียมการข่าวเรื่องภูมิศาสตร์ แผนที่ สารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดใหญ๋ในการทำงาน

The State Department's Bureau of Intelligence and Research (INR) หนึ่งในหน่วยข่าวที่เล็กมากๆ แต่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการผลิตข่าวกรองที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

อีก 1 หน่วยข่าวที่มีบทบาทสำคัญ Federal Bureau of Investigation (FBI) จะเกี่ยวข้องงานด้านการข่าวที่เน้นภัยการก่อการร้าย และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และต่อต้านการข่าวกรอง ภารกิจเพิ่มทวีคูณหลังเหตุการ 911 September 2001, มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข่าวจำนวนมากเข้ามาทำงาน FBI มีการปรับปรุงองค์กรในความพยายามที่จะเป็นเอกเทศและไม่อยู่ภายใต้กฏหมายเดิมของรัฐ

credit photo:http://criminaljusticeleague.blogspot.com/2013/10/federal-bureau-of-investigation.html


หน่วยข่าวกรองของเหล่าทัพ บก เรือ อากาศ และนาวิก ต่างก็มีหน่วยข่าวกรองของตนเองเป็นการรองรับงานข่าว และสนับสนุนรัฐบาล (Air Force, Army, Navy, and Marines)

หน่วยข่าวกรองของกองกำลังพิทักษ์แผ่นดิน Department of Homeland Security(DHS)รับผิดชอบงานข่าวกรองด้านการก่อการร้ายที่จะกระทำต่อแผ่นดิน โดยมีการทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

The Coast Guard, หน่วยข่าวกรองของกองกำลังรักษาฝั่ง เป็นส่วนหนึ่งของ DHS, แต่จะเน้นงานด้านรักษาชายฝั่ง และนาวิกโยธิน

The Energy Department กระทรวงพลังงาน ก็ทำงานด้านการข่าวเช่นกัน โดยเน้นข่าวด้านพลังงานนิวเคลียร์ และการต่อต้านการข่าวกรองด้านพลังงาน

The Department of the Treasury งานข่าวที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา และการปลอมแปลงเงินตรา

The Drug Enforcement Administration งานข่าวกรองที่เน้นด้านปัญหายาเสพติด

ยังไม่หมด หน่วยข่าวของสหรัฐอื่นๆ ได้แก่

The President's Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB):
ข่าวกรองด้านการต่างประเทศ สนับสนุนงานของประธานาธิบดี เป็นงานข่างว การรวบรวม การประเมินผล การใช้ข่าวสาร และกิจกรรมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนทำงานนร่วมกันกันกับประชาคมข่าวกรองต่างๆ ของประเทศ Tโดย PFIABจะรายงานตรงต่อประธานาธิบดี สมาชิกของ PFIAB จะไม่มากกว่า 16 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

The President's Intelligence Oversight Board (IOB):
อีกหน่วยข่าวที่แตกตัวมาจาก PFIAB ในปี 1993. โดยที่ IOB จะมีสมาชิกเพียง 4 คนเท่านั้น ซึ่งแต่งตั้งมาจากหน่วย PFIAB แต่งตั้งโดยหัวหน้าของ PFIAB. หน่วยงาน IOB จะทำงานข่าวอิสระตามที่ได้รับมอบภารกิจ อย่างละเอียด และทำหน้าที่ในการประเมินและตรวจสอบหน่วยข่าวกรอง

The Office of Management and Budget (OMB):
OMB สำนักข่าวหนึ่งของทำเนียบรัฐบาล งบประมาณขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และความเร่งด่วน ทำหน้าที่ตรวจร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องงานด้านการข่าว เพื่อเสนอในที่ประชุมของรัฐบาล

ees of all covert action programs approved by the President, as well as all "significant intelligence failures."

ยังมี คณะกรรมการงานด้านการข่าวของรัฐบาลที่น่าสนใจอีก 2-3 องค์กร
The Senate Select Committee on Intelligence (SSCI):
สมาชิกของ SSCIจำนวน 13 ถึง 17 ตามเสียงส่วนใหญ่ของสภา ดำรงตำแหน่งวาระ 8 ปี บทบาทสำคัญคือ การแบ่งอัตราส่วนงานด้านการข่าว และงบประมาณ รวมทั้งการกำหนดการคัดเลือกคน และตำแหน่งหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างๆ และการตรวจสอบพิจารณากฏหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องงานด้านการข่าว

House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI):
สมาชิกของ HPSCI มีจำนวน 19 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แบ่งมาจาก สส. มาจากการแต่งตั้ง อยู่ในวาระ 8 ปี งานและบทบาทของ HPSCIทำการสืบสวนสอบสวนเคสที่ได้รับมอบ เกี่ยวกับ งานด้านการข่าว

อ้างอิง: https://courseware.e-education.psu.edu/courses/bootcamp/lo07/08.html

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :