Powered by Blogger.

Wednesday, June 15, 2022

Mycom

แนวทางการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

บทความแนว How to แบบ ถามเอง หาคำตอบเอง โดยแอดมินบล็อก กับหัวข้อเรื่อง การแนวทางการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
คำถามแรก ใครสามารถสอบได้บ้าง อายุเท่าไหร่ การศึกษาระดับอะไร ?

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ปกติจะมีหลักสูตรหลัก เปิดรับสมัครนักเรียนชายและหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(วุฒิ ม.3) อายุระหว่าง 15-18 ปี โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเวบไซต์ทางการของ โรงเรียนเตรียมทหาร ได้ที่  http://www.mtts.ac.th/ 

รูปแบบการรับสมัครสอบ จะใช้ระบบ รับสมัครสอบแบบ กรอกข้อมูลออนไลน์ บนเว็บไซต์ รับสมัคร โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 1 ครั้ง ประกาศรับสมัครสอบห้วง ปลาย ธ.ค. ถึง ก.พ. ของปี (มีค่าธรรมเนียมสอบ 400บาท)
แรงจูงใจ 

ข้อมูลอัพเดท เพิ่มเติม ปัจจุบัน 2565 มีหลักสูตรในระดับมัธยมปลาย เทียบเท่าการศึกษาพลเรือนระดับ ปวส. 


หลักสูตรระดับ ปวช.
เรียน 3 ปี  (ภาคปกติ) รับนักเรียนชาย อยู่ประจำ มีที่พักเครื่องแบบ เบี้ยเลี้ยงระหว่างการศึกษา จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการตามหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 

ภาคปกติ : เมื่อจบปีที่ 3 จะมีการคัดเลือก ผู้สอบได้อันดับต้นๆ ของโรงเรียนไปศึกษาต่อที่ รร.เตรียมทหาร 

นักเรียนหลักสูตร 3 ปี มีภาคสมทบพิเศษ เปิดรับ นร.ชายและหญิง เข้ารับการศึกษา เป็นรูปแบบสมทบ ผู้เรียนไปกลับ เสียค่าเทอมเอง จบแล้วไม่มีข้อผูกพันเข้ารับราชการ (รับอายุไม่เกิน 22ปี)

หลักสูตรระดับ ปวส.
เรียน 2-3 ปี รับชายหญิง จบการศึกษา ปวช./ม.6 มาเช้าเย็นกลับ ไม่ได้พักที่โรงเรียน และจ่ายค่าเรียนเอง
จบแล้วไม่มีข้อผูกพัน 

คำถาม 

วิชาการสอบวิชาอะไรบ้าง มีแนวข้อสอบเก่าไหม เรียนไม่เก่ง ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสืออะไรบ้าง อ่านนานแค่ไหน ควรไปเรียนกวดวิชาพิเศษโดยตรงไหม มีสถานที่แนะนำ หรือ มีแนวข้อสอบเก่า หนังสือคู่มือไหม?

คำตอบ ในการสอบภาควิชาการ มีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ภายในขอบเขตของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ม.๑ – ม.๓)  เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๕.๑.๑.๒ วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๕.๑.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๕.๑.๑.๔ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
๕.๑.๑.๕ วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
 รวม ๔๐๐ คะแนน

#ดินสอ 2B การแต่งกายชุดนักเรียน ควรไปถึงที่สอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และกินมื้อเที่ยงให้เรียบร้อย คือคำแนะนำจากแอดมิน 

# ถ้าสามารถทำได้ หาแนวข้อสอบเก่า หรือหนังสือตามร้านขายมาฝึกทำและลองจับเวลาดู 3 ชั่วโมง เพื่อความคุ้นเคย สมองและร่างกาย 


 
คำถาม ถ้าสอบผ่านวิชาการแล้ว ต้องทดสอบอะไรบ้าง ?
ตอบ สอบสัมภาษณ์ สอบพลศึกษา และ ตรวจโรค

การสอบพลศึกษา

การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย  ๔ สถานี ประกอบด้วย
 1. ดึงข้อ
 2. ลุกนั่งใน ๒ นาที
 3. ดันพื้นใน ๒ นาที
 4. และวิ่ง ๘๐๐ เมตร (ตามผนวก ค)


หมายเหตุ - เกณฑ์การตัดสิน ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่า ผ่าน ( ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนน จากคะแนนรวม ๔๐๐ คะแนน ) -การสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกาย ให้เตรียมกางเกงกีฬาขาสั้น มาด้วย


คำแนะนำ จากผู้มีประสบการณ์สอนและฝึกมาก่อน พลศึกษาต้องมีการฝึกการเตรียมตัวมาให้พร้อม มีตารางฝึกร่างกาย อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง น้องๆ ที่สนใจเตรียมตัวสอบ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ระเบียบการรับสมัครสอบช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางไปก่อน 
หลักสูตรที่เปิดสอน ก็เป็นเรื่องช่าง วิศวกร 


โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตร จำนวน ๖ สาขา วิชาชีพ คือ
๒.๑.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (รหัสตัวอักษร ชบ.)
๒.๑.๒ วิชาชีพช่างกลโรงงาน (รหัสตัวอักษร ชก.)
๒.๑.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ (รหัสตัวอักษร ชล.)
๒.๑.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ (รหัสตัวอักษร ชย.)
๒.๑.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง (รหัสตัวอักษร ชฟ.)
๒.๑.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสตัวอักษร ชอ.)


ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก : http://mtts.ac.th/mtts4/
Read More

Wednesday, June 1, 2022

Mycom

แนวทางการอ่านหนังสือสอบนายสิบรบพิเศษ

สวัสดีครับ บทความนี้พี่แอดมินจะได้มาแนะนำน้องๆ และผู้สนใจในการฝึกฝนตนเอง เพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุนายสิบรบพิเศษ ของ นสศ.กัน
วิชาที่ใช้สอบแข่งขัน ระดับมัธยมปลายจำนวน 4 วิชาด้วยกัน ดังนี้ 
คณิตศาสตร์ จำนวน 50 ข้อ
วิทยาศาสตร์ จำนวน 50 ข้อ 
ภาษาไทย จำนวน 50 ข้อ
ภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ข้อ
รวมข้อสอบทั้งหมด 200 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 200 คะแนน
ทิปเทคนิค ในการอ่านหนังสือเตรียมสอบ
น้องๆ ที่สนใจสอบควรวางแผนอ่านหนังสือ ขั้นต่ำ 2 -3 เดือน
สรุปเนื้อหา  แบบฝึกหัด แนวข้อสอบเก่า จากหนังสือเตรียมสอบที่มีขายในร้านขายหนังสือทั่วไป เช่น นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เป็นต้น
ควรฝึกจับเวลา ตามที่กำหนด เช่น ฝึกทำโจทย์ คณิต วิทย์ 100 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง
ไทย และ อังกฤษ 100 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง 
เพื่อสร้างความคุ้นเคย
และควรฝึกทำลักษณะนี้อย่างน้อย 3-4 ครั้งRead More
Mycom

รายการหลักฐานในการสอบนายสิบรบพิเศษ

การสอบนายสิบรบพิเศษ ของ นสศ. หรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี แอดมินขอแนะนำ น้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจ ได้ตระเตรียมแฟ้มเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องใช้ในการสอบ ตามรายการดังนี้ ครับ
 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ หรือเครื่องแบบของสถาบัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร,บิดา และมารดาผู้ให้กำเนิด 
 3. วุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
 5. หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙), 
 6. ใบรับรองผลการตรวจเลือก ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (แบบ สด.๔๓), 
 7. สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓), 
 8. หนังสือรับรอง ความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับผู้สมัครที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ)

คนที่ไม่เคยเป็นพลทหาร แต่ผ่านการคัดเลือก สามารถสมัครสอบได้นะครับ โดยใช้หลักฐานทางทหารประกอบการรับสมัครสอบตาม ข้อ 6 หลักฐานที่ผู้สอบผ่านภาควิชาการจะต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ๑ ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 3. หนังสือสำคัญ (สด.๘) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ กรณีผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่ได้รับหนังสือสำคัญ (สด.8) ให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.)จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร /หรือหนังสือสำคัญ ... - 7 - หรือหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ กรณีที่ผู้สมัครสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง จะต้องนำหนังสือ สำคัญ (สด.๘) พร้อมสำเนามาแสดงในวันทำสัญญาเข้ารับราชการ 
 4. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด 
 6. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา จำนวน ๑ ฉบับ 
 7. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
 8. สำเนาหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาจากหน่วยเดิม (กรณีเป็นทหารกองประจำการ) 
 9. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร ถ้าบิดามารดา ถึงแก่กรรมแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ


อ้างอิงมาจาก : https://swcom.rta.mi.th/recruit65/
Read More

Monday, May 30, 2022

Mycom

แนะนำระบบสมัครสอบออนไลน์กองทัพบก – RTA Recruitment System

ระบบสมัครสอบออนไลน์กองทัพบก – RTA Recruitment Systemแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน ในกองทัพบก

สมัครสอบ นายสิบทหารบก
นายสิบกองหนุน 
นายสิบสัสดี 
ทหารอาสา กองทัพบก มีความประสงค์ต้องการจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการเข้ามาเป็นทหารมีโอกาสมากขึ้นจาก “การคัดเลือกเพียงครั้งเดียว” โดยได้ดำเนินการรวบรวมการสอบคัดเลือกกำลังพลประเภทต่าง ๆ จาก “การสอบครั้งเดียว”เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหาร ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยรับผิดชอบดำเนินการเพียง “หน่วยเดียว”ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ของกำลังพลทุกประเภทจาก “เว็บเพจเดียว” รวมไปถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยที่ดำเนินการรับสมัครต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับ “ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้”

ปัจจุบันกองทัพบกต้องการให้การสอบคัดเลือกด้วยระบบออนไลน์เป็นช่องทางในการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร รวมทั้งพลเรือนทั่วไปที่มีความรักในอาชีพทหารสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อย่าง…

"เท่าเทียมกัน เป็นธรรม ยุติธรรม"


Read More
Mycom

เทียบอัตราเงินเดือนนายสิบทหารบก VS นายสิบกองหนุน(รบพิเศษ)

ตอบคำถามข้อสงสัยที่หลายๆคน สอบถามแอดมินเข้ามานะครับ เกี่ยวกับเงินเดือนของ นายสิบทหารบก กับ นายสิบรบพิเศษ กองหนุนของ รบพิเศษ 
นายสิบรบพิเศษ คุณสมบัติ ทหารกองหนุน วุฒิ ม.6 /เทียบเท่า อายุระหว่าง 18 -28 ปี สอบปีละครั้ง ห้วงเวลา ประมาณ ก.ย.ของแต่ละปี รับจำนวน 30-70 อัตราแล้วแต่จำนวนที่ขาด ไม่แน่นอน 
สอบได้บรรจุทำงาน และต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่, หลักสูตร ส่งทางอากาศ, หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ และหลักสูตรหลักพื้นฐานการสงครามพิเศษ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ รวมระยะเวลา ๘ เดือน
ว่าด้วย สิทธิ และเงินเดือนของนายสิบรบพิเศษ กองหนุน นสศ.
ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี รับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท) หรือ ป.1 ชั้น 14 (8,800 บาท) แล้วแต่กรณี ตามระเบียบของทางราชการ กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรโดดร่ม) จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับนักโดดร่มประจำกอง (พ.ด.ร.) เดือนละ ๕,๓๐๐ บาท


อ้างอิงมาจาก ระเบียบการรับสมัครสอบนายสิบรบพิเศษกองหนุน ปี 2565 นายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 
รับกองหนุนและบุคคลพลเรือน อายุ 18-24 ปี 
การศึกษาระดับ ม.ปลาย/เทียบเท่า 
เรียนรวมเหล่าที่ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ เป็นเวลา 1 ปี และแยกเหล่าไปเรียนตาม โรงเรียนเหล่าต่างๆ อีก 6 เดือน 
 มีสิทธิและเงินเดือน ระหว่างศึกษา ดังนี้

เบี้ยเลี้ยงประจําวัน วันละ 96.- บาท 
เงินเดือน พ.1 ชั้น 13 เดือนละ 3,070 บาท (หรือตามที่ ทบ. กําหนด)
เมื่อเรียนจบ นักเรียนนายสิบจะได้รับเงินเดือน ป.1 ชั้น 19.5 จำนวน 10,975 บาท 
(อ้างอิง คำสั่ง ทบ.ในการบรรจุ นนส.ทบ.เป็นสิบตรีประจำการ ปี 64 )Read More

Wednesday, May 1, 2019

Mycom

รับสมัครติวเตรียมสอบนายสิบรบพิเศษ 2562

รับสมัครติวเตรียมสอบนายสิบรบพิเศษ ติวโดย ครูหน่อย พ.อ.สุฑีฆา บุญวัง เจ้าของบล็อก ทหารพลร่ม ครับ จบการศึกษา ด้านครูสอนภาษาจากประเทศ USA และทีมงานครูผู้ช่วย วิชาการและพละศึกษา สำหรับปี 2562 วางแผนติวยาวๆ เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันถึง ต.ค.62 รวมประมาณ 7 เดือน
ติวทบทวนความรู้สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการสอบ
ติวตรงเนื้อหาตามบทที่ออกข้อสอบบ่อย จากประสบการณ์การติว และการสอน ของเรา
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0817563135  ครูหน่อย
ผลงานปีที่ แล้ว 2561 ติว 5 คน (กลุ่มเล็ก) ได้ 3 คน
ผลงานปีนี้ ตั้งใจทำให้ดีกว่าปีที่แล้ว

Read More