Wednesday, May 19, 2010

Mycom

ศิษย์การบินทหารบก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ประเภทนักเรียนนายร้อย ฯ
          ๑.๑ สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. และบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในหน่วย หรือ เหล่าสายวิทยาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ยกเว้นหน่วยในสังกัด นส ศ. ต้องรับราชการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
          ๑.๒ มีอายุ ไม่เกิน 27 ปี
๑.๓ มีความสูงไม่ต่ำกว่า 162.5 เซนติเมตร
          ๑.๔ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และขนาด ร่างกาย BMI (BODY MASS INDEX) ไม่เกิน 28
วิชาที่สอบ
       - วิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน (PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION)
          -  วิชาภาษาอังกฤษ
          - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
          - ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
          -  ทดสอบจิตวิทยาการบิน และตรวจสุขภาพร่างกาย

สิทธิที่จะได้รับระหว่างการฝึกศึกษา
       - หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ.ชั้นประถม ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เดือนละ  2,800  บาท
         -  หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เดือนละ  5,500 บาท
เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุเป็นนักบินประจำกอง
         - รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
           - ร.ต. - ร.อ. เดือนละ  10,000  บาท
           - พ.ต. - ขึ้นไป เดือนละ  13,200  บาท
และเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน เดือนละ 15,000 บาท

๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ประเภทนายทหารทั่วไป และนายทหารชั้นประทวน
       
             ๑ เป็นนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป(ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินร้อยโท มีเวลารับราชการ เป็นนายทหาร
สัญญาบัตรมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี หรือนายทหารประทวน ( ชาย ) ชั้นยศ สิบตรี – จ่าสิบเอก สังกัดกองทัพบก
             ๒ มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาและมีจำนวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
                   ๒.๑ วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
                   ๒.๒ วิชาฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
              ๓ อายุไม่เกิน ๒๗ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗
              ๔  มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสูงไม่ต่ำกว่า   ๑๖๒.๕ เซนติเมตร และมีค่า BMI ( BODY MASS INDEX )
ระหว่าง ๑๖.๕ – ๒๖.๙
               ๕ ไม่เคยพ้นสภาพการเป็นศิษย์การบิน จากสถาบันการฝึกบินใด ๆ มาก่อน
               ๖  มีความประพฤติเรียบร้อย , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
หลักฐานในการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครนำหลักฐานมาให้ครบถ้วน (หลักฐานไม่ครบไม่รับสมัคร) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศบบ. ตรวจสอบในวันรับสมัคร ดังนี้
               ๑ บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม พร้อมสำเนา หน้า หลัง จำนวน ๒ ชุด
               ๒ รูปถ่ายภาพสี ขนาด ๑ ๑ / ๒ นิ้ว X ๒ นิ้ว เครื่องแบบปกติ หน้าตรงไม่สวมหมวกสำหรับติดใบสมัคร จำนวน ๓ รูป
               ๓ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
               ๔ หนังสือส่งตัวจากหน่วยต้นสังกัดให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก
               ๕ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด
               ๖ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และครั้งสุดท้าย , สำเนาคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย ,
สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่ม ( ถ้ามี )
               ๗ สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรายงานผลเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน ๒ ชุด
               ๘ สำเนาหลักฐานการรายงานผลการศึกษาทุกระดับที่ลาศึกษา (หลักฐานในข้อ ๑  ถึงข้อ  ๘ สำหรับผู้สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี  หลังเข้ารับราชการ )   ประกอบด้วย
                         ๘.๑ สำเนา ผนวก ก แบบรายงานการขออนุมัติ
                         ๘.๒ สำเนา ผนวก ข บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา
                         ๘.๓ สำเนา ผนวก ค รายงานผลการศึกษาข้าราชการ
                         ๘.๔ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา
                         ๘.๕ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิชั้นสูงสุดก่อนเข้ารับราชการ
                         ๘.๖. สำเนาใบตอบรับบันทึกประวัติผลการศึกษาจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก หรืออนุมัติผ่อนผันการลาศึกษา
ไม่ถูกต้องตามระเบียบกองทัพบก จาก กรมยุทธศึกษาทหารบก
                         ๘.๗ สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
พร้อมกับใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา
                         ๘.๘ หนังสือรับรอง และยินยอมให้เข้ารับการศึกษาของผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                         ๘.๙ หนังสือยินยอมของเหล่าสายวิทยาการให้ปรับย้ายประจำ ศูนย์การบินทหารบก ตั้งแต่วันเข้ารับการศึกษา    
วิชาที่สอบ
           ๑ ความรู้วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน
              ( PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION )                ๑๐๐ คะแนน
               ๒ ภาษาอังกฤษ (การตอบปัญหาจากการอ่านและการตอบปัญหาจากการฟัง) ๑๐๐ คะแนน
               ๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ )  
ที่มา http://www.rta.mi.th/61500u/Link/door%20pilot.htm

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :