Saturday, October 10, 2009

Mycom

ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก

วันนี้เอาแนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษมาฝากให้สมาชิกเว็บบล็อกของ ทหารพลร่ม ได้ลองทำดู เผื่อมีคนสนใจสอบเข้าเป็นศิษย์การบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นข้อสอบเก่าสมัยนานมาแล้ว แต่คิดว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านก็เลยนำมาฝากกัน จำนวน 50 ข้อ ส่วนใหญ่ก็เป็นควารู้พื้นฐานคำศัพท์ (Vocabulary) ,และพื้นฐานไวยากรณ์ (Grammar)ในภาษาอังกฤษทั่วไป คิดว่าไม่ยากเท่าไร ลองๆ อ่านเล่นๆ พื้นๆ ความรู้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร ยังไม่มีเฉลยให้ในตอนนี้นะครับ ให้ทดสอบดูก่อน แล้วตอนหน้า (เวลามี) จะมาเฉลยให้ครับ หรือใครสนใจเฉลยจริง ๆ ก็คุยกันหลังไมค์ฝากข้อความไว้ที่ Post ได้ครับ
1 A ramp is................................................................
1 a hard surface where aircraft are parked.
2 a hard surface where aircraft are take off and land.
 3 a hard surface where aircraft are repaired.

2 Where does the pilot sit in an aircraft?
1 in the hanger
2 in the ramp
3 in the cockpit
ที่นั่งองนั่กบินอยู่ไหน ก็ต้องเป็น ห้องเครื่อง หรือ Cockpit ละครับ

3 Do you mind ................................. the window,please?
1 open
2 opening
3 opened
ข้อนี้ง่ายมาก เจอบ่อย กริาหลัง Mind ต้องเป็น -ing ครับ
4 You still remain ......................... a lot.
1 think
2 thought
3 thinking

5 The students are busy ...................................English?
1 studying
2 study
3 studied

6 He helps her..............................................
1 to work
2 working
3 work
ต้องท่องไว้ว่า have someone do sth และ have sth done by someone ครับ จากกฏที่ว่า ก็ต้องตอบข้อ 3
7 We had better ................................................out.
1 going
2 go
3 to go
จำไว้ว่าหลังคำแนะนำ had better ต้องตามด้วยกริยาปกติ go

8 John is a pilot ,and James is ............................
1 either
2  too
3 neither
เช่นกัน ด้วยกันคือ too

9 We haven't finished our work, and May hasn't ..................................
1too
2 either
3 neither

10 Mary doesn't go to school and .................................. does her sister.
1 too
2 either
3 neither

11 You choose to drink either coffee ....................... tea.
1 to
2 or
3 nor
ข้อนี้ง่ายจริง either ตามด้วย or หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่ง
12 If he came here, I ......................... see him.
1 will
2 would
3 shall

13 The teacher writes .............................. the black-board.
1 in
2 on
3 at

14 He sits .............................. you and me.
1 between
2 among
3 during

15 ................................... this time next week we will be in Bangkok.
1 At
2 By
3 On

16 He was standing .................................... me.
1 besides
2 among
3 beside

17 Tom will leave .............................. USA next week.
1 to
2 for
3 on

18 She .................................. living in cold climate.
1 use to
2 gets used to
3 is using to

19 This book ............................ me.
1 is interesting
2 interested
3 interests

20 The hen ................................... in the basket yesterday.
1 lay
2 lied
3 laid

21 When the department store is ....................... , so you can buy things cheaper than normal prices.
1 for sale
2 on sale
3 selling

22 The teacher got the students ..................... to the tape.
1 listen
2 to listen
3 listening

23 Yesterday ................................. was very cold here.
1 the climate
2 the weather
3 the air

24 Soldier ............................. their country.
1 protect
2 defend
3 prevent

25 The birds are jumping .........................
1 cross
2 a cross
3 crossing

26 Some people go on a picnic in ....................................
1 country
2 the country
3 a city

27 She acts as if she ....................................... his master.
1 is
2 were
3 was

28 How pretty she ..................................
1 was
2 were
3 is

29 He has spent an hour .......................................... the pen which he lost.
1 looking in
2 looking for
3 looking after

30 Last night several friends .............................. us.
1 called on
2 called in
3 called down

31 The game was ............................ on account of darkness.
1 called in
2 called off
3 called up

32 The meeting was ............................. until next week
1 put on
2 put out
3 put off

33 I ................................... and saw that Tom was sitting directly behind me.
1 turned on
2 turned around
3 turned off

34 John .............................. reading are paid no attention to any of us
1 went on
2 went up
3 went out

35 If I eat in every night, I
1 eat a lot
2 eat in a restaurant
3 eat at home

36 If I have got to leave early, I
1 should leave early
2 want to leave early
3 must leave early

37 If someone tells you to shut up, he wants you to
1 turn off the radio
2 stop talking
3 close the door

38 To ran across someone is to
1 run up to him
2 run over him
3 meet him unexpectedly

39 She sings well if she...................
1 tried
2 has tried
3 tries

40 John ........................... here before I came.
1 worked
2 has worked
3 had worked

41 We can buy soft drink at the .............................
1 pharmacy
2 soda fountain
3 bookstores

42 New York is ........................than Washingon.
1 more big
2 bigger
3 more bigger

43 Completely surrounded by our troops, the enemy finally ............................
1 gave off
2 gave in
3 gave out

44 If someone fools around a great deal, he
1 wastes much time
2 has a sense of humor
3 telephones his friends

45 To beat about the bush is to
1 go hunting
2 be direct in approaching something
3 be indirect in approaching something

46 When I travel , I prefer to travel ...........................
1 by air
2 on the air
3 up in the air

47 I ....................... the candy and gave each child a small piece.
1 broke out
2 broke through
3 broke up

48 He stood up for his friend means that he
1 went out with him
2 gave his friend his seat
3 defended him

49 When the driver slows up , he
1 gets nervous
2 stops
3 goes more slowly

50 If I set out early, I
1 wake up early
2 leave early
3 arrive early

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :

3 ความคิดเห็น

Write ความคิดเห็น
September 1, 2016 at 12:00 AM delete

สนใจกำลังจะสมัครสอบเข้า รร.การบิน น.สัญญาบัตรครับ (เป็นทหารบกอยู่ครับ)

รบกวนขอแนวข้อสอบบ้างนะครับ opiralz@gmail.com

ขอบคุณครับ

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
February 11, 2018 at 12:40 AM delete

รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยครับพี่ ขอบคุณมากๆครับ E24EAL@gmail.com

Reply
avatar
Mycom
AUTHOR
April 4, 2018 at 7:44 AM delete

สนใจจะสอบจริงๆ และคิดว่าภาษาอังกฤษ ตัวเองยังไม่ผ่าน 50 เปอร์เซ้นต์ มาติวกับพี่ได้นะครับ เปิดติวสำหรับเตรียมสอบนักบินเป็นการฌแพาะ ติวกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 3-5 คน ครับ เสาร์อาทิตย์ ในลพบุรีครับ ปีนี้ ปี 61 ศบบ.กำลังเปิดรับสมัครแล้ว ใครที่จบ ป.ตร. มีคุณวุฒิตรง ก็มาสอบกันได้ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เป็นนักบิน ไม่ได้มาง่ายๆ นะครับ สนใจรีบๆ กันครับ

Reply
avatar