Hot Issue

Hot Issue
รับสมัครทหารพลร่มหญิง
Powered by Blogger.

Friday, April 21, 2017

Mycom

ข่าวรับสมัครทหารพลร่มหญิง ศูนย์สงครามพิเศษ

ประกาศ นสศ. จ.ลพบุรี แจ้งเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการของ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศประจำปี 2560 จำนวน 11 อัตรา ทั้งชายและหญิง แต่ที่ Admin Blog จะเน้นเป็นพิเศษ คือตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ หญิง 4 อัตรา
ซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องเรียนหลักสูตรกระโดดร่ม หรือเป็นพลร่มหญิงด้วยเช่นกันนั้นเอง โอกาสนี้หายากมากๆ สำหรับน้องๆ ผู้หญิงที่ติดตามเนื้อหาบนบล็อกแห่งนี้ ที่ต้องการสร้างฝัน หรือมีแรงบันดาลใจในการเป็นทหารหมวกแดง พลร่ม ไม่ควรพลาดที่จะรีบมาสมัครสอบและเตรียมการแต่เนิ่นๆ

กำหนดการรับสมัคร มีดังนี้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พ.ค.2560 ณ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
สอบพละศึกษาในเช้าวันที่ 22 พ.ค. 2560
มีการทดสอบวิ่งระยะทาง 1 กิโลเมตร
ว่ายน้ำระยะทาง 25 เมตร
และกระโดดหอสูง 34 ฟุต
สอบวิชาการบ่ายวันที่ 22 พ.ค.2560
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
จำนวน 40 คะแนน วิชาละ 10 คะแนน
ประกาศผลสอบ ในวันที่ 6 มิ.ย.60

คุณสมบัติ

หญิงโสด สูง 160 ซม.ขึ้นไป
อายุ 20 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
มีค่าดัชนีมวลกายปกติอ้างอิง : https://www.facebook.com/กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ
Read More

Saturday, April 8, 2017

Mycom

การอ่านแผนที่

1. เส้นชั้นความสูง
เส้นชั้นความสูง คือ เส้นสมมติที่ลากไปตามพื้นภูมิประเทศบนแผนที่ภูมิประเทศ ผ่านจุดที่มีระดับความสูงเดียวกัน ในแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูงแสดงด้วยสีน้ำตาล และมีสีน้ำตาลเข้มในกรณีที่เป็นเส้นชั้น
ความสูงหลัก (Index contour) เส้นชั้นความสูงมีคุณสมบัติดังนี้
– เส้นชั้นความสูงทุกเส้นแสดงค่าระดับความสูงในแนวตั้ง
– เส้นชั้นความสูงทุกเส้นอยู่ในพื้นแนวนอนและระนาบเดียวกัน
– เส้นชั้นความสูงแสดงรูปแบบ และลักษณะภูมิประเทศ
– เส้นชั้นความสูงเป็นเส้นปิด คือ บรรจบตัวเองเป็นวงๆ ไป แต่ในแผนที่ระวางเดียวอาจไม่ปรากฏเส้นวงปิดที่สมบูรณ์ได้เมื่อนำแผนที่ระวางติดต่อมาต่อเข้าจึงบรรจบเป็นวงปิด
– เส้นชั้นความสูงแต่ละช่วงเส้นอาจจะมีระยะห่างต่างๆ กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศถ้าหากพื้นที่ลาดชันมากเส้นชั้นความสูงชิดกันมากกว่าภูมิประเทศที่มีความลาดชันน้อย
– เส้นชั้นความสูงโดยทั่วไปไม่ทับกัน ยกเว้นบริเวณที่เป็นหน้าผา
– เส้นชั้นความสูงมักหันด้านหยักแหลมไปยังด้านต้นน้ำ
– ทุกๆ ตำแหน่งบนเส้นชั้นความสูงเดียวกันมีค่าความสูงเท่ากัน
เนื่องจากภูมิประเทศบนพื้นผิวโลกมีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบ บริเวณซึ่งเป็นที่สูงชันมีเส้นชั้นความสูงจำนวนมากอยู่ชิดกัน ทำให้ดูสับสนจำเป็นต้องหาวิธีให้ดูง่ายขึ้น โดยการกำหนดเส้นชั้นความสูงหลักขึ้นส่วนบริเวณซึ่งมีความลาดชันน้อยมีเส้นชั้นความสูงห่างกันมาก พื้นที่บางแห่งเป็นแอ่งจำเป็นต้องมีเส้นชั้นความสูงซึ่งมีลักษณะพิเศษออกไปเพื่อที่จะได้สังเกตเห็นได้ง่าย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เส้นชั้นความสูงจึงมีหลายชนิด นักภูมิศาสตร์ได้กำหนดลักษณะและสัญลักษณ์ของเส้นชั้นความสูงออกเป็น 5 แบบ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่สามารถพิจารณาลักษณะภูมิประเทศได้โดยสะดวกและรวดเร็วดังต่อไปนี้ คือ
– เส้นชั้นความสูงหลัก (Index contour) เส้นชั้นความสูงชนิดนี้เป็นเส้นชั้นความสูงหลักบอกค่าระดับความสูงด้วยเลขลงตัว เช่น 100 200 และ 300 เป็นต้น และมีความหนาทึบใหญ่กว่าเส้นชั้นความสูงอื่นๆ จึงสังเกตได้ง่าย และปกติมีตัวเลขกำกับไว้
– เส้นชั้นความสูงแทรก (Supplemental contour) เส้นชั้นความสูงชนิดนี้เป็นเส้นชั้นความสูงแทรกอยู่ระหว่างเส้นชั้นความสูงรอง เพื่อแสดงความสูงเสริมเพราะบริเวณนั้นมีเส้นชั้นความสูงรองห่างกันมาก เส้นชั้นความสูงแทรกแสดงด้วยเส้นประ ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 กำหนดเส้นชั้นความสูงแทรกช่วงละ 10 เมตร ดังนั้นแต่ละเส้นชั้นความสูงจึงกำหนดตัวเลขของระดับความสูงไว้ที่เส้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 30 50 70 90 110 130 และ 150 เป็นต้น
– เส้นชั้นความสูงประมาณ (Approximate contour) เส้นชั้นความสูงชนิดนี้เป็นเส้นชั้นความสูงที่กำหนดขึ้นเองโดยประมาณ ทั้งนี้เพราะผู้ทำแผนที่ไม่ได้ข้อมูลระดับความสูงที่แท้จริงบริเวณดังกล่าว อาจเป็นเพราะรูปถ่ายทางอากาศซึ่งนำมาใช้เขียนแปลเป็นแผนที่ภูมิประเทศนั้นถูกเมฆบัง ดังนั้นในบริเวณดังกล่าวจึงใช้เส้นประเพื่อประมาณความสูงต่อจากเส้นชั้นความสูงหลัก หรือเส้นชั้นความสูงรอง
– เส้นชั้นความสูงของแอ่ง (Depression contour) เส้นชั้นความสูงชนิดนี้เป็นเส้นชั้นความสูงซึ่งต่ำกว่าบริเวณรอบๆ ของเส้นชั้นความสูงอื่นๆ เส้นชั้นความสูงชนิดนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่มีขีดสั้นๆ ในแนวที่ตั้งได้ฉากกับเส้นชั้นความสูง ปลายของขีดหันไปทางด้านลาดลง
ภาพชนิดของเส้นชั้นความสูง
ภาพชนิดของเส้นชั้นความสูง

2. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะของภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ ได้แสดงลักษณะโดยเส้นชั้นความสูงรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้
2.1 ภูเขาและยอดเขา (Mountain/ Hill and Peak) บริเวณที่เส้นชั้นความสูงล้อมเป็นวงซ้อนกันหลายวงๆ คือภูมิประเทศที่เป็นภูเขา พื้นที่ซึ่งอยู่ตรงกลางของเส้นชั้นความสูงรอบในสุดมีระดับความสูงสูงสุดคือ ยอดเขาที่สำคัญมักบอกระดับความสูงของจุดสูงสุดของยอดเขาไว้ด้วย
2.2 สันเขา (Ridge) คือ แนวต่อเนื่องของจุดสูงสุดของภูเขาที่ติดต่อกัน หาได้ในแผนที่โดยการลากเส้นไปตามแนวที่มีระดับความสูงมากที่สุด ซึ่งสังเกตได้จากเส้นชั้นความสูง
ภาพสันเขา
ภาพสันเขา
ภาพสันเขา
ภาพสันเขา
2.3 จมูกเขา (Spur) คือ ส่วนที่แยกออกจากแนวสันเขาใหญ่ลาดลงสู่หุบเขาใหญ่ เส้นชั้นความสูงบริเวณจมูกเขามีลักษณะโค้งยื่นไปสู่ลำน้ำสายใหญ่ ส่วนสองข้างของจมูกเขาขนาบด้วยลำน้ำสาขา
ภาพสมูกเขา
ภาพจมูกเขา
2.4 สันเขารูปอานม้าหรือกิ่ว (Saddle) คือ ส่วนของสันเขาที่หยักต่ำลง เส้นชั้นความสูงบริเวณดังกล่าวไม่ติดต่อเป็นวงกลมเดียวกัน แยกออกเป็นคนละวง
2.5 หุบเขา (Valley) เป็นบริเวณที่เส้นชั้นความสูงมีระดับความสูงลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงที่ต่ำสุดซึ่งเป็นร่องน้ำ มีแม่น้ำหรือลำธารไหลผ่าน เส้นชั้นความสูงมีลักษณะหยักเป็นมุมแหลมขึ้นไปทางต้นน้ำ
ภาพหุบเขา
ภาพหุบเขา
2.6 โกรกธาร (Gorge) เส้นชั้นความสูงที่อยู่ในหุบเขา มีลักษณะเรียงขนานกันและชิดกันมาก
2.7 หน้าผา (Cliff) เส้นชั้นความสูงอยู่ชิดกันมาก หรือซ้อนทับกันถ้าหากเป็นหน้าผาชัน
ภาพหน้าผาชัน
ภาพหน้าผาชัน
2.8 แอ่ง (Sink) เส้นชั้นความสูงแสดงแอ่งน้ำล้อมเป็นวงเดียวหรือหลายวงล้อมรอบกัน
2.9 ที่ราบ (Plain) เส้นชั้นความสูงอยู่ห่างกันมากหรือแทบไม่มีเส้นชั้นความสูงผ่านเลย
- ภูมิประเทศคาสต์ (Karst topography) คือ บริเวณซึ่งมีการระบายน้ำใต้ดิน บนพื้นผิวภูมิประเทศหินปูนในเขตภูมิอากาศชุ่มชื้น เช่น ประเทศไทย มักปรากฏยอดเขาโดดๆ อยู่สลับกับหลุมยุบ (Sinkhole) เส้นชั้นความสูงในบริเวณดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นวงๆ อยู่กระจายกันสลับกับวงของเส้นชั้นความสูงแสดงแอ่งต่ำบริเวณดังกล่าวนี้มักจะไม่มีร่องน้ำบนพื้นผิว เนื่องจากน้ำซึมลงในหินปูน และรวมเป็นลำธารใต้ดินบ้าง น้ำซับบ้าง
- ความลาด (Slope) ของภูมิประเทศมีหลายลักษณะ เช่น ความลาดเป็นแบบลาดสม่ำเสมอ (Uniform slope) ความลาดเว้า (Concave slope) และความลาดนูน (Convex slope)จากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งมีสัญลักษณ์แสดงค่าความสูงของภูมิประเทศโดยใช้เส้นชั้นความสูงที่มีค่าของความต่างของเส้นชั้นความสูงเท่ากับ 20 เมตร สามารถตีความลักษณะความลาดชันของภูมิประเทศทั้งสามแบบได้ โดยพิจารณาจากความห่างของเส้นชั้นความสูงได้ดังนี้
  ฃ
   ความลาดแบบสม่ำเสมอ พิจารณาได้จากบริเวณที่เส้นชั้นความสูงมีระยะห่างเท่าๆ กัน ถ้าเส้นชั้นความสูงเหล่านั้นอยู่ห่างกันอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าพื้นที่นั้นมีความลาดชันน้อย แต่ถ้าเส้นชั้นความสูงเหล่านั้นอยู่ชิดกันอย่างสม่ำเสมอ แสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความลาดชันมาก
        ภาพความลาดสม่ำเสมอไม่ชัน
ภาพความลาดสม่ำเสมอไม่ชัน
    ความลาดเว้า เป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มีความลาดชันไม่สม่ำเสมอ โดยมีส่วนบนค่อนข้างชันมากกว่าส่วนล่าง ความลาดเว้าสามารถพิจารณาได้จากเส้นชั้นความสูงที่อยู่ในที่สูงมีระยะชิดกันและค่อยๆ ห่างกันในระดับต่ำลงมา
ภาพความลาดเว้า
ภาพความลาดเว้า
    ความลาดนูน เป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มีความลาดชันไม่สม่ำเสมอ โดยมีพื้นที่ส่วนบนค่อนข้างชันน้อยกว่าส่วนล่าง ความลาดนูนสามารถพิจารณาได้จากเส้นชั้นความสูงที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับความลาดเว้ากล่าวคือ เส้นชั้นความสูงที่อยู่ในระดับต่ำอยู่ชิดกันและค่อยๆ ห่างขึ้นในระดับความสูงมากขึ้นไป
   ภาพความลาดนูน
ภาพความลาดนูน

3. การอ่านและการใช้แผนที่ในภูมิประเทศ
3.1 การจัดแผนที่ให้ถูกทาง (Map orientation)
ขั้นแรกของการนำแผนที่ไปใช้ในภูมิประเทศก็คือ การจัดแผนที่ให้ถูกทางซึ่งการจัดแผนที่นี้มีความสำคัญอย่างมาก ในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการอ่านแผนที่ และนำแผนที่ไปใช้เพื่อหาตำแหน่งต่างๆ บนภูมิประเทศได้อย่างถูกต้อง การจัดแผนที่ให้ถูกทางทำได้ง่ายโดยการใช้เข็มทิศวางบนเส้นกริดในแผนที่ ให้แนวเหนือ-ใต้ของเข็มทิศทาบกับเส้นกริดพอดี เมื่อลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือจึงแปลว่าทิศที่แผนที่หันไปนั้นเป็นทิศเหนือในภูมิประเทศจริงเช่นกัน อย่างไรก็ตามถ้าหากต้องการความละเอียดของงานมากกว่านี้ ก็สามารถปรับแก้ทิศได้จากการเทียบทิศเหนือกริดกับทิศเหนือแม่เหล็กที่ระบุไว้นอกขอบระวางแผนที่ เนื่องจากทิศเหนือที่เราใช้จริงนั้นเป็นทิศเหนือแม่เหล็กแต่ทิศเหนือในแผนที่นั้นคือทิศเหนือกริด
3.2 การหาตำแหน่งโดยวิธีสกัดกลับ (Resection)
การสกัดกลับเป็นวิธีการกำหนดตำแหน่งโดยต้องมีเป้าหมายเด่นๆ ของภูมิประเทศที่ทราบตำแหน่งแล้วอย่างน้อย 2 แห่งหรือมากกว่า การสกัดกลับสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสกัดกลับโดยใช้เข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์ และการสกัดกลับด้วยวิธีกราฟิก
– การสกัดกลับโดยใช้เข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์ วิธีนี้ทำได้โดยเลือกเป้าหมายเด่นๆของภูมิประเทศที่ปรากฏชัดเจนในแผนที่ และอยู่ห่างกันพอที่จะสร้างมุมได้ โดยมีผู้สังเกตเป็นจุดยอดของมุมนั้น แล้วใช้เข็มทิศเล็งไปยังเป้าหมายทั้งสองทำการบันทึกค่ามุมแอซิมัทแม่เหล็ก (Magnetic azimuth) แล้วใช้ไม้โปรแทรกเตอร์วัดค่ามุมแอซิมัทกลับ (Back azimuth) ณ เป้าหมายทั้งสอง ลากแขนของมุมทั้งสองมาตัดกัน จุดที่เส้นทั้งสองตัดกันคือตำแหน่งของผู้สังเกต  

ภาพ การสกัดกลับโดยใช้เข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์ ที่มา : สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2531)
ภาพ การสกัดกลับโดยใช้เข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์ ที่มา : สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2531)
– การสกัดกลับโดยการแสดงด้วยวิธีกราฟิก วิธีนี้ไม่ต้องวัดมุม แต่ใช้การเล็งด้วยไม้บรรทัดหรือไม้เล็งอื่นๆ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้โดย กางแผนที่ออกวางให้ถูกทิศทาง สังเกตหาเป้าหมายที่เด่นชัดอย่างน้อย 3 เป้าหมาย ในภูมิประเทศ และต้องเป็นเป้าหมายที่ปรากฏในแผนที่ด้วย สมมติให้ตำแหน่ง A B และ C ในภูมิประเทศซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่ a b และ c ตามลำดับ ตำแหน่งทั้งสองควรจะมีง่ามมุมไม่เกิน 90 องศา จากตำแหน่งผู้สังเกต
3.3 การหาตำแหน่งโดยวิธีสกัดตรง (Intersection)
การสกัดตรง เป็นวิธีการกำหนดตำแหน่งของที่หมายใดๆ ในภูมิประเทศลงในแผนที่ โดยต้องมีเป้าหมายที่ทราบตำแหน่งแล้วอย่างน้อย 2 แห่ง การสกัดตรงทำได้ดังนี้ การสกัดตรงโดยใช้เข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์วิธีการปฏิบัติ ดังนี้
– เลือกตำแหน่งของผู้สังเกตที่เห็นเด่นชัด มีปรากฏตรงกันทั้งในแผนที่และในภูมิประเทศและเป็นตำแหน่งที่ลากเส้นตัดกันได้จากตำแหน่งที่ 1 เล็งเข็มทิศไปยังเป้าหมายแล้วบันทึกค่ามุมแอซิมัทที่วัดได้แล้วเดินไปยังตำแหน่งที่ 2 ทำเช่นเดียวกันกับครั้งแรก
– กางแผนที่ออก สร้างแนวทิศเหนือแม่เหล็กให้สัมผัสกับตำแหน่งที่ 1 แล้วใช้ไม้โปรแทรกเตอร์สร้างมุมแอซิมัท ทำเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ 2 ลากแขนของมุมแอซิมัท จากตำแหน่งทั้งสองมาตัดกันก็จะได้ตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องการ
– ส่วนการสกัดตรงโดยแสดงด้วยวิธีกราฟิก มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1) เลือกตำแหน่งของรายละเอียดในภูมิประเทศให้ตรงกับรายละเอียดตำแหน่งในแผนที่อย่างน้อย 2 แห่ง วางแผนที่ลงบนพื้นราบ จัดแผนที่ให้ถูกทิศทาง จากตำแหน่งที่ 1 ใช้ไม้บรรทัดเล็งให้ตรงไปยังเป้าหมาย ลากเส้นจากตำแหน่งสังเกตให้ตรงไปยังเป้าหมาย
2) จากตำแหน่งที่ 2 ใช้ไม้บรรทัดวางให้สัมผัสจุดที่ 2 เล็งให้ตรงไปยังเป้าหมายเดิมลากเส้นตรงจากจุดนี้ตรงไปยังเป้าหมาย ซึ่งจะไปตัดกับเส้นตรงที่ลากจากจุดแรก ณ จุดหนึ่งคือตำแหน่งของเป้าหมายนั่นเอง
   ภาพการสกัดตรงโดยใช้เข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์ ที่มา : สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2531)
.ภาพการสกัดตรงโดยใช้เข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์
ที่มา : สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2531)

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์
ที่มา : http://www.gistda.or.th/main/th/node/916

Read More

Sunday, February 19, 2017

Mycom

ติวภาษาอังกฤษ ALC ออนไลน์

" การเรียนแม้เหนื่อยยาก ย่อมลำบากอย่าท้อแท้ สุดท้ายที่รอคอยคืออนาคตอันงดงาม"
เปิดสอนพิเศษภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน สำหรับน้องๆ กำลังพลของ ทบ. รวมทั้งผู้สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งการสอบแข่งขัน และการพัฒนาตนเอง 

เน้นทักษะการฟัง ทบทวนหลักไวยากรณ์สำคัญ และคำศัพท์ 
วิธีการสอน : สอนสดโปรแกรม Skype และทำแบบทดสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ CMS JOOMLA QUIZ

ใครเหมาะสำหรับหลักสูตรนี้บ้าง :

1 กำลังพลนายสิบของ ทบ.ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 27 ปี ที่มีแผนหรือต้องการสอบไปเรียนทุนต่างประเทศของ ยศ.ทบ. เช่น ทุนนักเรียนนายร้อยสิงคโปร์ ,สอบแข่งขันเสมียนทูตต่างประเทศ ,สอบเข้าเป็นศิษย์การบินทหารบก สอบเลื่อนฐานะคุณวุฒิปริญญาตรี ยศ.ทบ.เป็นต้น 
2 นายทหารนายสิบของ ทบ. ที่ต้องการ แข่งขันไปเรียนหลักสูตรต่างประเทศ ทุน IMET ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทุน DC ประเทศออสเตรเลีย 

รายละเอียดติวโดยย่อ 

เริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 - 6 พ.ค.60 (2 เดือน)
เรียนอาทิตย์ละ 3 วัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 1900-2000 
Part1 การเรียนจะเน้นทักษะการฟัง : ฝึกทำข้อสอบภาคฟัง 30 นาที พร้อมเฉลย และแนะนำ เทคนิคการฟังของแต่ละข้อ การจับประเด็นสำคัญของประโยค Keyword 
Part2 เป็นการฝึกทำข้อสอบภาค ไวยากรณ์ และคำศัพท์ พร้อมเฉลยและทบทวนหลักการใช้งานไวยากรณ์ และคำศัพท์ 
การประเมิลผลการติว : จัดให้มีการสอบวัดผล 1 ครั้ง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการเรียน 
สอนโดย : พ.ท.สุฑีฆา บุญวัง จบหลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน จากประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2005 และมีประสบการณ์การทำงานในฐานะฝ่ายอำนวยการของ UN สหประชาชาติ ภารกิจ UNAMID ในประเทศซูดานปี 2013 
ค่าลงทะเบียน : 3000 บาท


สิ่งที่ต้องมีคือ 

1 คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL หรือ Fiber Optic 
2 โปรแกรม Skype 
3 กล้องเว็บแคม 
4 ไมค์โครโฟนและลำโพง สำหรับการรับฟังเทป และสนทนากับผู้สอน 
5 ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ 

ทดลองเรียนฟรี  ตั้งแต่ 25 - 30 มี.ค. 60 โดยลงชื่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ตามลิงค์นี้ครับ 

สำหรับการ ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 3000 บาท ให้โอนเงินข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย
473-2-69911-3
สุฑีฆา บุญวัง
สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี
ออมทรัพย์


สอบถามเพิ่มเติม : การดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมสไกด์ หรือปัญหาสงสัยอื่นๆ 
พ.ท.สุฑีฆา บุญวัง
โทร 0817563135
Line ID: bg369


Read More

Sunday, February 12, 2017

Mycom

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรีเปิดรับกองหนุนประจำปี 2560 จำนวน 240 อัตรา

สำหรับน้องๆ ที่พลาดหวังไปจาก การสอบคัดเลือกกองหนุนของรบพิเศษไป ในห้วงที่ผ่านมา ถ้าใจยังอยากรับราชการทหารอยู่ ก็ลองมองดูโอกาสที่เหล่าทหารปืนใหญ่เปิดสอบแข่งขันกันดูในปี 2560 กัน ซึ่งมีประกาศการสอบคีดเลือกออกมา ทาง Admin ก็นำมา ปชส.ให้ผู้สนใจและผู้ติดตามบล็อก ได้ลองศึกษาข้อมูล และติดต่อสมัครสอบตามประกาศต่อไป ครับ 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2560

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 0830 นาฬิกา ถึง 1600 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 101 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
สอบวิชาการ ในวันวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
วิชาที่สอบ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป 
ภาพรวมนับว่า ทบ.เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ปลดเป็นกองหนุน หรือกำลังจะปลดเป็นกองหนุน โดยเปิดรับเฉพาะคนที่เคยเป็นทหารเก่า เหล่าทหารปืนใหญ่มาก่อนเท่านั้น เรียกว่ามีโอกาสสูงมากๆ ที่จะสอบได้ครับ เรียกว่า โอกาสมาแล้วจริงๆ สำหรับน้องๆ ที่เคยเป็นทหารเก่า เหล่าปืนใหญ่มาก่อน พลาดโอกาสนี้แล้ว ก็น่าจะยาวเลยทีเดียว 

เครดิต: https://www.facebook.com/artycenter.th

Read More

Monday, December 19, 2016

Mycom

นสศ.เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา

นสศ.หรือหน่วยรบพิเศษ จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร ที่ บก.นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 13 ม.ค.60 เวลา 0800 - 1600 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุด
รับสมัคร ตั้งแต่ 9-13 ม.ค.60
ทดสอบร่างกาย พละศึกษา ในวันที่ 24-25 ม.ค.60 
สอบวิชาการใน 28 ม.ค.60
สอบสัมภาษณ์ใน 29 ม.ค.60

ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ นสศ. www.swcom.mi.th
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 1 ก.พ.60
ผู้สอบได้ตัวจริง รายงานตัว ใน 6 ก.พ.60 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ด้านการศึกษารับคนจบ ชั้น ม.6 เทียบเท่า
อายุ ระหว่าง 18 - 28 ปี 
สอบถามเพิ่มเติม ที่กองกำลังพล นสศ. โทร 036 - 413412 ในวันเวลาราชการ

ก็ฝากถึงผู้ที่ติตามข่าวสารทางบล็อกนี้ที่สนใจ จะสมัครเอง หรือจะชวนคนรู้จักมาสมัครก็รีบๆกันหน่อยนะครับ และฝากให้เตรียมความพร้อมของร่างกาย และวิชาการ ให้พร้อมทดสอบตามกำหนด


อีกอย่างอย่าหลงเชื่อคนที่แอบอ้างช่วยเหลือท่านได้ เพราะอาจจะโดยหลอกได้ง่ายๆ พี่ขอฝากไว้ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
Have a good day!

From Admin Blog


Credit: www.swcom.mi.th 
Read More

Friday, November 11, 2016

Mycom

ยศ.ทบ.เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2560 จำนวน 206 อัตรา

ยศ.ทบ. หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพ แถวๆ สถานีรถไฟสามเสน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2560 จำนวน 206 อัตราด้วยกัน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ ยศ.ทบ.ได้โดยตรง
http://atc-rta.thaijobjob.com/D/2016/
สำหรับท่านทีต้องการรายละเอียดขั้นต้น Admin ขอสรุปสาระนำมาเสนอตามแนวทางการสรุปของ ฝอ.ทางทหารสรุปได้ดังนี้ครับ
5W1H

What : ยศ.ทบ.เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2560 จำนวน 206 อัตรา
When : ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. ถึง 30 พ.ย.59
สอบวิชาการ ครั้งแรก ในปีหน้า 22 ม.ค.60 ณ ม.รามคำแหง

Where: ผู้สนใจดาวโหลดระเบียบการและศึกษารายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์ และการรับสมัครจะเป็นการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต มีการกรอกข้อมูล และอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงขึ้นไปทางเว็บไซต์ด้วย ส่วนการชำระค่าสมัคร จะจ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคาร จำนวน 300 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
 • อายุระหว่าง 18 - 35 ปี 
 • ใครสามารถสมัครได้บ้าง?
 • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง 
 •  ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจําการมาแล้ว) 
 • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

สายงานทีเปิดสอบ มีจบสาขาไหนบ้าง?


 • วิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 35 อัตรา 
 • วิทยาศาสตร์ ประเทภ ก.  จำนวน    16 อัตรา 
 • วิทยาศาสตร์ ประเทภ ข.  จำนวน    34  อัตรา 
 • ศิลปศาสตร์   จำนวน   52  อัตรา 
 • นิติศาสตร์   จำนวน   19  อัตรา 
 • การเงินและบัญชี  จำนวน 33 อัตรา 
 • ศาสนศาสตร์ นักธรรม 16 อัตรา 
 • สถาปัตย์ จำนวน 2 อัตรา 

creditภาพ จาก chaiyasip.com

พยายามอย่าหลงเชื่อคนทีแอบอ้าง ช่วยเหลือได้ น้องๆ จำไว้ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ ขอให้พยายามสุดความสามารถของเรา

Read More