Friday, September 9, 2016

Mycom

กองพันจู่โจมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาฯ ประจำปี 2559

สำหรับ ชายไทย ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ต้องการตอบแทนบุญคุญแผ่นดินเกิด ด้วยการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาสมัคร สังกัด กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สำหรับปีนี้ 2559 ก็ประกาศรับสมัครออกมาแล้วครับ โดยเป็นข้อมูลอ้างอิงจากหน้าเพจ ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กรมรบพิเศษที่ 3 ซึ่ง Admin ก็เช่นเคย นำมากระจายข่าวสารต่อ และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เยี่ยมชมบล็อกนี้ ที่สนใจจะสมัคร หรือมีคนรู้จัก เพื่อนๆ ญาติๆ ที่ต้องการจะสมัครเข้าเป็นทหารอาสา พัน.จจ. ก็สามารถศึกษาในรายละเอียด 
คุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนกำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร และสิทธิต่างๆ 

กองพันจู่โจม
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เปิดรับสมัคร ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็น

ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 27 จำนวน 113 นาย
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 ถึง 10 ต.ค.59

สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : กองพันจู่โจม
ค่ายเอราวัณ ต. เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรบ้านเมือง : ( 036 ) 412668 , ทหาร : 37724,37725
โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 085-295225


สิทธิในระหว่างรับราชการ
จำนวน ปี เงิน เดือน เบี้ยเลี้ยง พ.จ.จ. เงินเพิ่ม
ชั่วคราว รวม
ทหารใหม่ 1,630 2,880 - 5,490 10,000
ปีที่ 1 3,670 2,880 2,700 3,450 12,700
ปีที่ 2 4,160 2,880 2,700 2,960 12,700
ปีที่ 3 4,400 2,880 2,700 2,720 12,700
ปีที่ 4 4,620 2,880 2,700 2,500 12,700
ปีที่ 5 4,870 2,880 2,700 2,250 12,700
•ทหารใหม่ ใช้เวลาในฝึกทั้งสิ้น 10 สัปดาห์
•พ.จ.จ. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรกระโดดร่ม)

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์
( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ
การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
(เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )
10. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อมตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• ข้อ 1 – 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด
กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
กำหนดการ วันที่ เวลา
* ทดสอบร่างกาย 11 ต.ค.59 0800-1200
* ประกาศผลขั้นที่ 1 12 ต.ค.59 0700
* ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) 12 ต.ค.59 0800-1630
* สัมภาษณ์/ตรวจโรค 13 ต.ค.59 0800-1630
* ประกาศผลครั้งสุดท้าย 14 ต.ค.59 0900
* รายงานตัวเข้ารับการฝึก 1 พ.ย.59 0800-1600

อ้างอิง : http://home.3sor.mi.th/index.php?name=news

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :