Tuesday, September 1, 2015

Mycom

ด่วน นสศ.ประกาศรับสมัครกองหนุนเป็นนายสิบ รุ่นที่ 5/2559

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2559 จำนวน 200 อัตรา มีข้อมูลสรุปดังนี้ ท่านที่สนใจต้องการสมัคร หรือแจ้งข่าวนำพาบุตรหลานมาสมัคร ก็สามารถดูรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

กลุมงานสวนกําลังรบ จํานวน 190  อัตรา
กลุมงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จํานวน 10  อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเปนทหารกองประจําการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แลว) 

2 เป็นผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปขึ้นไป (ได สด.8 หรือ สด.3 แลว)
การศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

โดยมี อายุ18  ปบริบูรณและไมเกิน 28  ปบริบูรณ

กำหนดการรับสมัคร
ขายใบสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่  7 ก.ย.58 ถึง 30 ต.ค.58 ณ ตึก บก.นสศ.ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัคร ในวันที่ 26 - 30 ต.ค.58   ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) คายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีตั้งแตเวลา 0800–1600 เวนวันหยุดราชการ

ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใน 11–12 พฤศจิกายน 2558
ทดสอบภาควิชาการ ใน 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภคายนารายณศึกษา
สอบสัมภาษณ ใน 15 พฤศจิกายน 2558 ผูผานการสอบภาควิชาการ

ประกาศผลสอบครั้งสุดทายใน 18 พฤศจิกายน 2558 ณ กองบัญชาการหนวย บัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 1000 และทางเวปไซด www.swcom.mi.th เวลา 1300

ใน 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 0800  ผูสอบไดตัวจริงลําดับที่ 1-100 รายงานตัว ทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

ใน ๒๗ พฤศจิกายน 2558  เวลา 0800 ผูสอบไดตัวจริงลําดับที่ 101-200 รายงานตัว ทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

 ใน 1 กุมภาพันธ 2559 เวลา 0800 รายงานตัวฝกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) (บรรจุเขารับราชการ ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2559  เปนตนไป) ระยะเวลาการฝก 8 สัปดาห ตั้งแต 1 กุมภาพันธ ถึง 31 มีนาคม 2559

ติดตอสอบถามรายละเอียดการสมัครไดที่ กองกําลังพลหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ คายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท (036) 413412 หรือ 084-4524225 ในวันและเวลาราชการเทานั้น

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :