Nav

Tuesday, April 30, 2013

รับสมัครช่างอากาศยาน ทบ.

หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗
โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน(ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินสิบเอก มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๘ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๓๖ – ๔๘๖๙๒๕ – ๙ ต่อ ๓๙๕๐๖ , ๓๙๗๖๐
ใครที่มีคุณสมบัติครบ หรือมีญาติหรือคนรู้จักที่มีความสนใจ ต้องการสมัครช่างเครื่อง  ช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งต่อด้วย
ของคุณครับ

No comments:

Post a Comment