Saturday, October 10, 2009

Mycom

แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

ข้อตกลง แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นมาสำหรับผู้สนใจทุกท่านโดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไปทั้งจากตำรา และอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์และเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับผู้กำลังเตรียมตัวสอบทุกท่าน อนึ่งข้อมูลนี้ท่านสามารถนำไปใช้งานได้อย่างอิสระเผยแพร่ต่อได้โดยเสรี ขอบคุณครับ

1. ข้อใดเป็นสาเหตุของการกำหนดให้มีการจำพรรษา
a) ผู้คนเพ่งโทษติเตียนพระสงฆ์ ว่าในฤดูฝนต้นกล้าข้าว ทีชาวบ้านเพิ่งลงมือไถหว่าน ต้นหญ้าที่ขึ้นเขียวขจี รวมทั้งสัตว์เล็กๆ ถูกเหยียบย่ำ ขณะพระสงฆ์จาริกไป ทำให้ได้รับความเสียหาย พระพุทธองค์สดับแล้วจึงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาได้ ในตลอดช่วงฤดูฝน
b) เป็นความต้องการของพระพุทธเจ้า เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักภาวนาและรักษาศีล
c) เป็นความต้องการของชาวบ้าน เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักภาวนาและรักษาศีล
d) ไม่มีข้อถูก

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ ปุริมิกา คือวันเข้าพรรษาต้น
a) หลังวันอาสาฬหะผ่านไปแล้ว 1 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี และจะออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
b) หลังวันอาสาฬหะแล้ว 1 วัน ตรงกับแรม 11ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และกำหนดให้ออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ วันเข้าพรรษาหลัง ปัจฉิมพรรษา
a) หลังวันอาสาฬหะผ่านไปแล้ว 1 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี และจะออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
b) หลังวันอาสาฬหะแล้ว 1 วัน ตรงกับแรม 11ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และกำหนดให้ออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

4. พุทธศาสนิกชนควรปฎิบัติอย่างไร ในวันเข้าพรรษา
a) ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา นำเทียนพรรษา หลอดไฟ ทำบุญค่าไฟฟ้า แก่พระสงฆ์
b) ทำบุญตักบาตร เวียนเทียนที่วัด นำเทียนพรรษา หลอดไฟ ทำบุญค่าไฟฟ้า แก่พระสงฆ์
c) ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา สมาทานรักษาศลีให้เคร่งครัด งดเว้นอบายมุขต่างๆ นำเทียนพรรษา หลอดไฟ ทำบุญค่าไฟฟ้า แก่พระสงฆ์
d) งง

5. พิธปวารณา คือ
a) การว่ากล่าวตักเตือนกันของพระสงฆ์ ในวันเข้าพรรษา
b) การว่ากล่าวตักเตือนกันของพระสงฆ์ ในวันออกพรรษา
c) การว่ากล่าวตักเตือนกันของพระสงฆ์ ในวันพระ

6. การตักบาตรเทโวโรหนะ จัดทำขึ้นในวันไหน เพื่ออะไร
a) ก่อนเข้าพรรษา เพื่อส่งพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระมารดาบนสวรรค์
b) หลังวันออกพรรษา เพื่อต้อนรับการเสด็จกลับโลกของพระพุทธเจ้าหลังไปเยี่ยมพระมารดาบนสวรรค์

7. วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ณ.เวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ ตอนต้นพุทธกาล เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “ จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่ทรงแสดง“โอวาทปาติโมกข์ ”เรียกว่า “วันปฐมโอวาท”
a) วันฆาฆบูชา
b) วันวิสาขบูชา
c) วันอาฬหบูชา
d) วันเข้าพรรษา


8. วันที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ อย่างในวันนี้ คือ
๑. มีพระอรหันต์ มาชุมนุมกันถึง ๑๒๕๐ รูป
๒. พระสาวกทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งสิ้น เรียกว่าเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
๓. เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดมาชุมนุมกัน โดยไม่ได้นัดหมาย
๔. เป็นวันที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์เต็มดวง

a) วันฆาฆบูชา
b) วันวิสาขบูชา
c) วันอาฬหบูชา
d) วันเข้าพรรษา

9. "วันพระพุทธ" ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หากปีใดมีเดือนอธิกมาศ คือมีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ถือได้ว่าเป็นวันแห่งพระพุทธ ซึ่งตรงกันกับ ทั้งวันประสูติ ตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัน ดังนี้
a) วันฆาฆบูชา
b) วันวิสาขบูชา
c) วันอาฬหบูชา
d) วันเข้าพรรษา

10. วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นการ เทศน์ครั้งแรกของพระองค์ เรียกว่า “ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”กับปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ป่าสวนกวาง) เมืองสาวัตถี กรุงพารานาสี และ โกณฑัญญพราหม์ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผล ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนไตรครบ 3 ประการคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งพระสงฆ์ก็ว่าได้
a) วันฆาฆบูชา
b) วันวิสาขบูชา
c) วันอาฬหบูชา
d) วันเข้าพรรษา

11. พุทธศาสนิกชนควรทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ตอนกลางคืนนำพาดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียน โดยเดินเวียนขวา ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ จนครบ ๓ รอบ
a) วันฆาฆบูชา
b) วันวิสาขบูชา
c) วันอาฬหบูชา
d) วันเข้าพรรษา

12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการประสูติของพระพุทธเจ้า
a) ทรงประสูติที่ใต้ต้นสาระ(ต้นรัง)ที่สวนลุมพินีวัน
b) ทรงประสูติที่ใต้ต้นโพธิ ที่สวนลุมพินีวัน
c) ทรงประสูติที่ใต้ต้นสาระ(ต้นรัง)ที่สวนราชดำเนิน

13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
a) เมื่ออายุได้ 27 ปี หลังออกบวชได้ 6 ปี
b) เมื่ออายุได้ 28 ปี หลังออกบวชได้ 6 ปี
c) เมื่ออายุได้ 29 ปี หลังออกบวชได้ 6 ปี
d) เมื่ออายุได้ 30 ปี หลังออกบวชได้ 6 ปี

14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปรินิพานของพระพุทธเจ้า
a) ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน ณ.เมืองเวสาลี กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ใต้ต้นรังคู่ ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เมื่ออายุ 70 ปี ก่อนพุทธกาล 1 ปี
b) ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน ณ.เมืองเวสาลี กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ใต้ต้นรังคู่ ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เมื่ออายุ 80 ปี ก่อนพุทธกาล 1 ปี
c) ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน ณ.เมืองเวสาลี กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ใต้ต้นรังคู่ ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เมื่ออายุ 90 ปี ก่อนพุทธกาล 1 ปี
d) ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน ณ.เมืองเวสาลี กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ใต้ต้นรังคู่ ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เมื่ออายุ 100 ปี ก่อนพุทธกาล 1 ปี

15. การอาราธนาศีลคือ

a) การเชื้อเชิญพระสงฆ์ในพิธีให้ฉันอาหาร หลังจากนั้น ให้สวดพระปริตร หรือให้แสดงธรรม
b) การเชื้อเชิญพระสงฆ์ในพิธีให้ศีล ให้สวดพระปริตร หรือให้แสดงธรรม
c) การเชื้อเชิญพระสงฆ์ในพิธีให้เดินทางกลับวัด
d) งง

16. ขณะที่พระสวดถึงคำว่า “ยถาวาริวหา...............
a) เจ้าภาพจะเริ่มกรวดน้ำ ให้กรวดน้ำให้เสร็จก่อนจบบทยถาที่คำว่า “……………มณิโชติรโส ยถา”
b) เจ้าภาพจะเริ่มตักบาตรให้เสร็จก่อนจบบทยถาที่คำว่า “……………มณิโชติรโส ยถา”
c) เจ้าภาพจะเริ่มถวายปัจจัย ให้เสร็จก่อนจบบทยถาที่คำว่า “……………มณิโชติรโส ยถา”
d) งง

17. คำอาราธนาศีล
a) วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
b) มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ,
c) พรัหมา จะ โลกาธิปะติ , สะหัมปะติ,
กัตอัญชลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ
d) งง

18. คำอาราธนาพระปริตร
a) วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
b) มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ,
c) พรัหมา จะ โลกาธิปะติ , สะหัมปะติ,
กัตอัญชลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ
d) งง

19. คำอาราธนาธรรม
a) วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
b) มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ,
c) พรัหมา จะ โลกาธิปะติ , สะหัมปะติ,
กัตอัญชลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ
d) งง

เฉลย (คนที่จะสำเร็จจะไม่ดูเฉลยก่อนนะครับ พิมพ์ออกมาแล้วปิดเฉลยก่อนทำนะครับ ขอให้โชคดี)

1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (c)
5. (b)
6. (b)
7. (a)
8. (a)
9. (b)
10. (c)
11. (a)
12. (a)
13. (c)
14. (b)
15. (b)
16. (a)
17. (b)
18. (a)
19. (c)

Mycom

About Mycom -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :